Za jak dlouho budete mluvit plynule anglicky?

Tabulka jazykových úrovní nám ukazuje, kolik teoreticky potřebujeme hodin na dosažení jednotlivých úrovní.

Jazykové úrovně

Společný evropský referenční rámec pro jazyky
Common European Framework of Reference for Languages

Společný evropský referenční rámec pro jazyky je dokument Rady Evropy, který umožňuje porovnávat jazykovou úroveň studentů dosaženou v různých zemích a v různých vzdělávacích systémech. Definuje šest úrovní a umožňuje tak srovnávat různé zkoušky, učebnice, kurzy apod. Jednotlivé úrovně Referenčního rámce jsou označeny A1 až C2 a mohli bychom je zjednodušeně definovat takto:

Prakticky se bude lišit počet hodin na dosažení jednotlivých úrovní podle jednotlivých studentů. Někdy i o stovky hodin.

 • A 1 - ÚPLNÝ ZAČÁTEČNÍK - BEGINNER, 40-50 HODIN

  Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má, a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci.

 • A 2 – ZAČÁTEČNÍK – ELEMENTARY, 180 – 200 HODIN

  Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umí s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.

 • B 1 – MÍRNĚ AŽ STŘEDNĚ POKROČILÝ – PRE-INTERMEDIATE - INTERMEDIATE 350 – 400 HODIN

  Rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají. Umí popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

 • B 2 – POKROČILÝ - UPPER-INTERMEDIATE, 500 - 600 HODIN

  Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru. Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností.

 • C 1 – VELMI POKROČILÝ – ADVANCED, 700 – 800 HODIN

  Rozumí řadě různých náročných a delších textů a rozeznává jejich skrytý význam. Vyjadřuje se plynně a spontánně bez příliš zřejmého hledání slov. Užívá jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely. Píše jasné, dobře strukturované podrobné texty o složitých tématech, přičemž používá různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.

 • C 2 – EXPERT – PROFICIENT, 1000 – 1200 HODIN

  Rozumí bez námahy téměř všemu, co slyší nebo čte. Umí shromažďovat informace z různých ústních a písemných zdrojů a tyto informace znovu uspořádat do souvislého celku. Umí se vyjadřovat spontánně, velmi plynně a přesně, rozlišuje jemné významové odstíny i ve složitějších situacích.
  V tabulce je kalkulováno s doporučenými hodinovými dotacemi dle ERR a vyučovací hodinou v délce 45 min. Uvedený počet hodin vždy odpovídá počtu hodin potřebných k dosažení této úrovně od začátku studia, nikoli od předchozí úrovně.

Nejdůležitější faktory,

které ovlivňují délku studia

1. Jak vzdálený je jazyk od Vašeho rodného jazyka

Pro nás Čechy je relativně snadná ruština, polština, ukrajinština – slovanské jazyky. Angličtina je vzdálenější. Jazyky jako čínština, korejština nebo japonština budou pro nás opravdovým oříškem.

2. Zda se učíte cizí jazyk poprvé

V našich geografických podmínkách je toto nepravděpodobné. Na každé základní nebo střední škole se dnes učí minimálně jeden nebo dva cizí jazyky.

3. Zda již ovládáte některý jiný cizí jazyk příbuzný cílovému jazyku

Například umíte italsky. Španělsky se naučíte nepoměrně rychleji. Nebo už mluvíte dobře německy. Angličtina Vám půjde mnohem rychleji.

4. Jaké si vytvoříte pro učení podmínky

Jaké si vytvoříte pro učení vnitřní (učebnice, učitel, aplikace, čas…) a vnější podmínky (pobyt v zemi, kde se mluví cílovým jazykem).

Příklad dvou studentů.

Kde je největší rozdíl?

Vilém

 • učí se každý den 10 minut, 20 minut nebo celou hodinu
 • minimálně používá učebnici, maximálně zajímavý autentický obsah
 • slovíčka se učí v mobilním zařízení SRS, vše přehledné a jednoduché, kdykoliv dostupné
 • slovíčka se učí v kontextu, čte a poslouchá
 • týdně poslouchá nahrávky rodilých mluvčích, kterým z 80% rozumí.

Hynek

 • učí se jednou týdně 1-2 hodiny. Mezitím týden zapomíná.
 • učí se jen z učebnice, čte jen texty přizpůsobené pro studenty. Učení odsouvá až na večer (nekvalitní čas, je unavený), kdy už to nejde dál odsunout.
 • stále se prodírá nepřehlednými a nekonečnými seznamy slovíček, která mezitím týden zapomíná.
 • slovíčka se učí jen jednotlivě bez kontextu, vytržená z reality
 • v rádiu slyší přes týden pár anglických písniček, kde několika slovům rozumí
 • 10% práce s učebnicí a vyplňování cvičení do kurzu
 • 20% aplikace na cvičení gramatiky
 • 20% aplikace na cvičení slovíček
 • 50% čtení a poslech krátkých příběhů, čtení zajímavého obsahu na internetu
 • 75% práce s učebnicí a vyplňování cvičení do kurzu
 • 25 % učení slovíček z dlouhého tištěného papírového seznamu

Jak Vám mohu pomoci

vytvořit ideální podmínky?

Věřím, že každý se může naučit plynule cizí jazyk. Není to raketová věda. Nejdůležitější je postoj a motivace.

Potřebné pomůcky

Od prvního dne budete mít všechny potřebné pomůcky, aplikace, učebnice, metodu a plán.

Pozitivní přístup

Budu Vás učit jak získat  POZITIVNÍ přístup a věřit, že se další cizí jazyk prostě naučíte.

Obklopte se jazykem

Ukážu Vám jak se do jazyka  ponořit a obklopit se jím. Od prvního dne začnete vše přesouvat do dlouhodobé paměti. Nebudete ztrácet učením léta.

Nedělejte nudná cvičení

Ukážu Vám jak s jazykem trávit čas. POZOR – trávit čas neznamená dělat nudná cvičení a poslouchat rozhovory z učebnice. Budete dělat to, co Vás baví.

Vytvořte si čas

Ukážu Vám, proč je důležité si na jazyk vytvořit čas.

Buďte trpělivý

Ukážu Vám jak je důležité mít spoustu trpělivosti. Jak se na sebe nezlobit  za chyby. Jak nebýt nervózní, když zapomenete slovíčko nebo když zrovna nerozumíte učiteli. Vše se díky času pomalu usadí, vstřebá a vsákne.

Nebiflujte se

Ukážu Vám jak dávat přednost učení slovíček nad gramatikou. Nebiflovat se nudná pravidla a nenechat se odradit testy.

Nemusíte do jazykové školy chodit léta,
abyste začali mluvit plynule.
Přijdete do mého života, něco se ode mě naučíte
a půjdeme zase každý svou cestou.

Někomu stačí šest měsíců, někomu rok a někdo chce chodit už jen konverzovat a povídat si.
Ano, mám jednoho takového studenta, který chodí 18 let – slovy osmnáct. Hello Martin.

‚Your ‚I can‘ is much more important than your IQ.‘ Robin Sharma
‚Vaše ‚mohu‘ je mnohem důležitější než Vaše IQ.‘

© Copyright AngličtinaIN | zásady ochrany osobních údajů | zásady cookies | webdesign